Malacká biliardová liga

Vitajte na stránkach biliardových nadšencov z Malaciek.

poolové hry

POOLOVÉ HRY
 
HRA č. 8
 
1. Cieľ hry: Hra č. 8 je hlásená. Hrá sa s 15 farebnými očíslovanými guľami a 1 bielou. Jeden hráč musí hrať gule skupiny 1 - 7 (plné), súper musí hrať na gule skupiny 9 - 15 (polovičné). Hráč, ktorý správne umiestni gule svojej skupiny do jamiek a potom osmičku zvíťazil.

2. Hlásenie: Jasné gule a jamky sa hlásiť nemusia. Protihráč má právo spýtať sa, ktorá guľa sa kam hrá, ak si týmto nie je istý. Údery cez mantinel a kombinácie sa neposudzujú za jasné a mali by sa nahlásiť. Každá guľa umiestnená pri faule zostáva v jamke bez ohľadu na to či patrí hráčovi alebo súperovi. Pri nahlasovaní nie je nutné hovoriť detaily, ako počet mantinelov, karamboláž. Pri rozrazení sa hlásiť nemusí. Hráč ostáva pri stole, ak mu pri rozrazení spadne 1 alebo viac gúľ.

3. Rozostavenie gúľ: Gule sa musia rozostavovať do trojuholníka, pričom predná guľa je na zadnom bode, guľa č. 8 v strede a v zadných rohoch trojuholníka je plná a polovičná guľa.
Na jednej strane trojuholníka môže ležať aj 5 gúľ rovnakej skupiny.


4. Rozstrel: Víťaz rozohry má právo otvoriť hru

5. Fauly pri skokoch a zbodnutých strkoch: Vzhľadom k tomu, že pravidlo „fauly bielej gule“ je pravidlom hry ktorú neriadi rozhodca, mal by si byť hráč vedomý, že bude predpokladaný faul, keď behom pokusu o skok, oblúk ponad alebo okolo prekážajúcej gule, ktorá nie je legálna farebná guľa, sa táto pohne. Je jedno či sa guľa pohla rukou, tágom,...

6. Správne rozrazenie: Aby bolo rozrazenie správne, musí sa buď umiestniť aspoň 1 farebná guľa do jamky, alebo sa musia najmenej 4 farebné gule dotknúť mantinelov. Ak sa nesplní aspoň jedna z týchto podmienok, môže protihráč prevziať pozíciu a pokračovať v hre, alebo dať gule znova postaviť, vykonať rozrazenie, alebo toto prenechať súperovi.
Nesprávne rozrazenie je faul. Ak pri nesprávnom rozrazení spadne biela, môže hráč prevziať pozíciu s vylepšením bielej v záhlaví, alebo dať gule znova postaviť a vykonať rozstrel, alebo toto prenechať súperovi. V každom prípade určuje protihráč ako sa bude hrať ďalej.

7. Biela spadne pri správnom rozrazení: Ak pri správnom rozrazení spadne biela, ostanú všetky umiestnené gule v jamkách (výnimka guľa č. 8 pravidlo 9.), hráč má faul a stôl je otvorený. Súper má výhodu vylepšenia pozície bielej v záhlaví, nesmie však hrať na guľu v záhlaví, iba ak biela opustí najskôr záhlavie.
To isté platí, ak biela opustí stôl. Pre vylepšovanie pozície bielej platí bod 9 Všeobecných pravidiel.

8. Farebná guľa vyskočí pri rozrazení zo stola: Ak pri rozrazení vyskočí farebná guľa zo stola, je to faul a protihráč môže prevziať pozíciu gúľ a hrať ďalej, alebo si položiť bielu kdekoľvek v záhlaví.

9. Osmička spadne pri rozrazení: Ak spadne osmička pri rozrazení, môže hráč, ktorý rozrážal požadovať, aby bol trojuholník znova postavený, alebo aby sa postavila iba osmička na stôl. Ak pri rozrazení spadne aj osmička aj biela, môže dať protihráč znova postaviť gule, alebo len osmičku a hrať zo záhlavia.
Ak pri rozrazení spadne osmička bez faulu, je hráč, ktorý rozrážal, oprávnený pokračovať v hre.

10. Otvorený stôl: Stôl je otvorený, ak nie sú pridelené farebné skupiny gúľ hráčom. Pozor: po rozrazení je stôl vždy otvorený. Kým je stôl otvorený, je dovolené umiestniť plnú guľu pomocou polovičnej a naopak. Takúto kombináciu môžeme zahrať aj cez osmičku. Keď je osmička tá guľa, do ktorej sa zahralo ako do prvej aj keď sa pritom polovičná alebo plná guľa umiestni do jamky, končí hráč týmto svoj nábeh. Všetky umiestnené gule ostávajú v jamkách. Ten hráč, ktorý je potom na rade, si môže vyberať farebnú skupinu. Pri otvorenom stole zostávajú všetky nesprávne umiestnené gule v jamkách.
Výber znamená otvorený stôl. Ak hráč nemá možnosť určiť gule svojej skupiny, t.j. umiestniť aspoň 1 guľu svojej skupiny do jamky, platí to ako patová situácia a postupuje sa podľa pravidla 21 (napr. ak boli zrazené všetky gule jednej skupiny, bez toho, aby bolo určené komu patria).


11. Voľba skupiny: Voľba skupiny nie je po rozrazení nikdy určená. Skupina je určená vtedy, keď hráč zahrá nahlásenú guľu po rozrazení do jamky. Kombinačné údery sú na určenie skupiny prípustné. Úder istoty neurčuje nikdy skupinu.

12. Správny úder: Pri všetkých úderoch (okrem rozrazenia a prípadu, keď je stôl otvorený) musí hráč trafiť guľu svojej farebnej skupiny ako prvú a potom:
1. farebnú guľu umiestniť do jamky, alebo
2. sa musí biela alebo niektorá farebná guľa dotknúť mantinelu.
Je dovolené, aby hráč zahral na vlastnú guľu cez mantinel. Avšak po vzájomnom dotyku bielej s farebnou sa musí guľa umiestniť do jamky, alebo sa musí biela alebo niektorá farebná dotknúť mantinelu.
Ak je stôl otvorený, tiež sa musí dodržať jedna z týchto dvoch podmienok.

13. Hra na istotu: Z taktických dôvodov môže hráč niektorú zo svojich gúľ umiestniť do jamky, ale napriek tomu chcieť ukončiť svoju sériu, tým že pred úderom povie slovo ”istota”. Ak toto slovo nepovedal a umiestnil guľu do jamky, musí pokračovať v hre. Všetky gule umiestnené do jamiek pri istote, ostávajú v jamkách.

14. Nábeh: Kým sa hráčovi darí umiestňovať gule svojej skupiny do jamiek, môže hrať ďalej. Keď ich umiestni všetky, môže hrať na osmičku.
Aj keď boli hráčove gule umiestnené sčasti súperom do jamiek, môže hrať na guľu č. 8.

15. Trest za faul: Protihráč si môže po faule hráča vylepšiť pozíciu bielej na celom stole (nemusí hrať zo záhlavia, ak sa faul nestal pri rozrazení). Toto pravidlo bráni hráčovi v tom, aby robil úmyselné fauly, ktoré by pre protihráča mohli znamenať nevýhodu. Pri vylepšovaní pozície na celom stole si hráč smie bielu posúvať rukou, alebo časťou svojho tága, ak je to nutné, aj viac krát. Ak už biela leží v pozícii platí každý úder na ňu, ktorý nebol správny, ako faul (viď bod 39 Všeobecných pravidiel).

16. Kombinačné údery: Kombinačné údery sú dovolené. Nesmie sa však hrať na osmičku ako na prvú, okrem prípadu, keď je stôl otvorený.

17. Nesprávne umiestnené gule do jamiek: Všetky gule umiestnené do jamiek s faulom, alebo nesprávne umiestnené gule ostávajú v jamkách, pričom je jedno, komu patria. Guľa je nesprávne umiestnená do jamky, ak došlo počas úderu k faulu, alebo nebola umiestnená do nahlásenej jamky, alebo bola pred úderom nahlásená istota.

18. Farebné gule vyskočené zo stola: Ak vyskočí zo stola farebná guľa, je to faul a nábeh je ukončený. Ak vyskočí osmička, hráč hru prehráva. Farebné gule vyskočené zo stola sa vracajú do hry podľa Všeobecných pravidiel.

19. Hra na guľu č. 8: Ak sa už hrá na osmičku, pád bielej do jamky alebo iný faul neznamenajú prehru. Hráč, ktorý je na rade, má potom možnosť vylepšenia pozície bielej na celom stole. Ak ale spadne zároveň aj osmička, alebo vyskočí zo stola - je to prehra. Poznámka: kombinačný úder nemôže byť nikdy použitý na správne umiestnenie gule č. 8 do jamky.

20. Prehra: Hráč prehrá hru, ak spraví niektorý z nasledujúcich priestupkov:
1. zahrá faul a spadne guľa č. 8 (výnimka: pozri bod 9. – osmička spadne pri rozrazení),
2. umiestni guľu č. 8 do jamky tým istým úderom, ktorým zahral svoju poslednú farebnú do jamky,
3. keď mu vyskočí guľa č. 8 zo stola,
4. keď umiestni guľu č. 8 do inej, ako do nahlásenej jamky,
5. keď umiestni guľu č. 8 skôr, ako je oprávnený na ňu hrať,
6. keď umiestni guľu č. 8 úderom istoty.
Poznámka: Všetky priestupky musia byť ohlásené skôr, než bol vykonaný ďalší úder, lebo inak sa vychádza z predpokladu, že k žiadnemu priestupku nedošlo.

21. Patová situácia: Ak je po troch za sebou idúcich úderoch každého hráča (spolu 6 úderov) jasné, že žiadny z nich sa nepokúša hru vyhrať (o čom rozhodne rozhodca, ak nie je – odsúhlasia obaja hráči), pretože zahranie niektorej gule by pravdepodobne viedlo k prehre, začne sa nová hra tým hráčom, ktorý začínal patovú hru. Toto pravidlo sa môže uplatniť, len ak sú na stole už len 2 farebné a osmička. Pozor: 3 za sebou idúce fauly neznamenajú prehru. Ak sa niektorý hráč pokúša hru vyhrať, nesmie ju rozhodca ukončiť remízou.
Je v právomoci rozhodcu, aby rozhodol, kedy nastala patová situácia. Nasledujúce situácie sú patovej blízke:
1. 3 za sebou idúce fauly jedného hráča bez toho, aby sa jeho súper snažil umiestniť nejakú guľu do jamky,
2. obaja hráči zahrajú 3-krát za sebou na guľu č. 8 bez pokusu umiestniť ju do jamky,
3. keď sa obaja hráči na remíze dohodnú.
 
 
HRA č. 9
1. Cieľ hry: V tejto hre sa hrá s 9 očíslovanými guľami (č. 1 až 9) a s 1 bielou. Pri každom údere sa musí biela dotknúť ako prvej tej gule na stole, ktorá má najnižšie číslo. Avšak gule sa do jamiek nemusia umiestňovať v číselnom poradí. Ak sa hráčovi darí správne umiestňovať gule do jamiek, ostáva tak dlho pri stole, kým niektorý úder nepokazí, nedopustí sa faulu, alebo neumiestni deviatku, čím hru vyhrá. Ak hráč ukončí svoju sériu, nastúpi ku stolu súper a akceptuje pozíciu, v akej gule zostali. Po faule si však protihráč môže položiť bielu guľu kdekoľvek na celom stole. Nemusí sa nič hlásiť. Partia je vtedy ukončená, ak hráč vyhral potrebný počet hier.

2. Rozostavenie gúľ: Farebné gule sa postavia do tvaru diamantu, pričom guľa č. 1 je na vrchole a leží na zadnom bode, guľa č. 9 je v jeho strede. Ostatné gule sa môžu postaviť rôzne. Všetky gule by mali ležať tak blízko seba, aby sa navzájom dotýkali. Hra začína tým, že si hráč položí bielu kdekoľvek v záhlaví a vykoná rozstrel.

3. Správne rozrazenie: Pre správne rozrazenie platí to isté, ako pre iné správne údery, okrem:
1. hráč musí trafiť bielou najskôr do jednotky, potom umiestniť nejakú guľu, alebo sa musia najmenej 4 farebné dotknúť mantinelu,
2. ak sa biela umiestni do jamky, alebo vyskočí zo stola, alebo pokiaľ nie sú splnené podmienky správneho rozrazenia, je to faul a súper si môže položiť bielu na celom stole,
3. ak pri rozrazení vyskočí zo stola farebná guľa, je to faul a súper si môže položiť bielu na celom stole. Farebné gule sa do hry nevracajú okrem deviatky (na zadný bod).

4. Pokračovanie hry: Hráč môže pri údere, ktorý nasleduje bezprostredne po rozrazení zahrať push out (viď bod 5.5.). Ak mu pri rozstrele spadne 1 alebo viac gúľ, ostáva pri stole, kým sa mu darí umiestňovať gule do jamiek, nespraví faul, alebo hru nevyhrá. Keď spraví chybu alebo faul, začína séria protihráča. Hra končí, keď bola guľa č. 9 umiestnená do jamky správnym úderom, alebo ak bola hra ukončená z dôvodu vážneho porušenia pravidiel.
Po faule pri rozrazení sa push out hrať nesmie.


5. Push out: Ten hráč, ktorý je po správnom rozrazení na rade, môže zahrať push out, pričom sa biela nemusí dotknúť žiadnej gule ani mantinelu. Avšak ostatné pravidlá pre fauly ostávajú nezmenené. Hráč musí push out nahlásiť pred úderom, inak sa úder považuje za normálny. Všetky gule umiestnené pomocou úderu push out zostávajú v jamkách (okrem č. 9). Po správnom push out môže súper pokračovať, alebo prenechá pozíciu hráčovi, ktorý push out zahral. Ak sa neporuší žiadne pravidlo (okrem 7. a 8.), nie je push out faul. Nesprávny push out sa posúdi podľa druhu faulu, ktorý bol vykonaný.
Push out sa môže hrať iba po správnom rozrazení. Pritom sa biela môže dotknúť ktorejkoľvek gule. Po každom push out si môže protihráč vybrať, či bude pokračovať on, alebo súper.

6. Fauly: Ak sa hráč dopustí faulu, je jeho nábeh ukončený a týmto faulom umiestnené gule sa do hry nevracajú (okrem gule č. 9). Hráč, ktorý je na rade si môže vylepšiť pozíciu bielej na celom stole. Ak sa hráč dopustí viacerých faulov v jednom údere, ráta sa to len za 1 faul.

7. Zlá guľa: Ak sa biela dotkne farebnej gule, ktorá nemá najnižšie číslo na stole - je to faul.

8. Mantinel: Ak sa neumiestni farebná do jamky a biela alebo farebná guľa sa po karamboli nedotkne mantinelu - je to faul.

9. Vylepšenie pozície: Ak má hráč možnosť vylepšovania pozície bielej, môže ju položiť kdekoľvek na stole, nie však tak, aby sa dotkla farebnej.

10. Farebné gule vyskočené zo stola: Ak sa farebná zastaví mimo hracej plochy, berie sa za guľu vyskočenú zo stola a je to faul. Vyskočené farebné gule sa do hry nevracajú (okrem deviatky).

11. Fauly pri skokoch a zbodnutých strkoch: Ak sa hrá zápas ktorý neriadi rozhodca, mal by si byť hráč vedomý, že bude predpokladaný faul, keď behom pokusu o skok, oblúk ponad alebo okolo prekážajúcej gule, ktorá nie je legálna farebná guľa, sa táto pohne. Je jedno či sa guľa pohla rukou, tágom,...

12. Tri za sebou idúce fauly: Ak sa hráč dopustí troch za sebou idúcich faulov, bez toho, aby medzi nimi zahral správny úder, prehráva hru. Tieto 3 fauly sa musia vyskytovať v 1 hre. Medzi druhým a tretím faulom musí byť hráč varovaný. Hráčov nábeh začína keď je oprávnený prevziať úder a končí na konci úderu, pri ktorom minie, fauluje alebo vyhrá, prípadne keď fauluje medzi údermi.
Nesprávne rozrazenie sa do trojfaulového trestu ráta. Za 3 fauly prehráva hráč hru, nie zápas.

13. Koniec hry: Hra končí umiestnením deviatky správnym úderom alebo tým, že sa hráč dopustí počas hry ťažkého prehrešku proti pravidlám.
 
 
 
 
HRA č. 14/1
1. Cieľ hry: Hra 14/1 je hlásená. Hráč musí nahlasovať guľu a jamku. Za každú správne umiestnenú guľu dostane hráč 1 bod a smie hrať dovtedy, kým sa mu darí umiestňovať gule, alebo kým nespraví faul. Hráč môže umiestniť do jamiek 14 gúľ, ale skôr ako umiestni 15. guľu, postaví sa nový trojuholník bez prednej gule (na vrchole). Hráč sa potom pokúsi umiestniť 15. guľu tak, aby pritom narušil rozostavené gule a mohol pokračovať v hre. Ten, kto ako prvý získa predpísaný počet bodov - vyhráva zápas (obvykle 125 na veľkých turnajoch alebo ľubovolný nižší počet).

2. Hráči: Dvaja hráči, alebo dve družstvá.

3. Používané gule: Štandardná sada farebných gúľ č. 1 až 15 plus jedna biela.

4. Rozostavenie gúľ: Gule sa rozostavujú trojuholníkom, predná leží na zadnom bode, jednotka je v pravom zadnom a päťka v ľavom zadnom rohu toho, kto gule rozostavuje. Ostatné sa môžu uložiť rôzne a musia sa navzájom dotýkať.
Pravidlo 4. sa neuplatňuje v ďalšom rozostavovaní trojuholníka.

5. Bodovanie: Každá správne umiestnená guľa do jamky znamená pre hráča 1 bod.

6. Rozrazenie: Rozrážajúci hráč musí buď nahlásiť guľu a jamku a túto do jamky zahrať, alebo bielu a 2 farebné gule zahrať na mantinel. Ak sa toto hráčovi nepodarí, poruší tým podmienky správneho rozrazenia. Za každé takéto porušenie dostane mínus 2 body ako trest. Potom má protihráč možnosť pozíciu gúľ prijať, alebo dať gule znova rozostaviť a hráčovi nechať rozrazenie zopakovať. Táto možnosť trvá tak dlho, kým sa hráčovi nepodarí rozraziť správne, alebo kým protihráč pozíciu neprijme. Do trojfaulového trestu sa porušenie podmienok rozrazenia neráta. Ak hráčovi pri správnom rozrazení padne biela do jamky, je to faul a dostáva mínus 1 bod. Tento faul sa do trojfaulového trestu ráta. Súper má možnosť vylepšenia pozície bielej v záhlaví a farebné zostávajú v pozícii.
Hra 14/1 je jediná, pri ktorej sa musí biela pri rozrazení dotknúť mantinelu (ak sa pred rozrazením nenahlási a neumiestni guľa do jamky). Teoreticky je možné, aby hráč porušil podmienky správneho rozrazenia aj 5-krát za sebou a štartoval by s mínus 10 bodmi. Biela sa musí dotknúť mantinelu po karamboláži s farebnou guľou.
Pravidlá hry.

7.1. Správne umiestnená guľa do jamky oprávňuje hráča k tomu, aby pokračoval vo svojom nábehu. Hráč môže hrať na ktorúkoľvek guľu, ale túto musí nahlásiť. Nemusí uvádzať žiadne podrobnosti ako kombinácie, mantinely atď. (všetko z toho je dovolené). Každá navyše umiestnená guľa pri inak správnom údere, sa ráta ako ďalší bod. Pri každom údere sa musí biela dotknúť farebnej a potom musí táto spadnúť do jamky, alebo po karamboláži sa musí niektorá guľa dotknúť mantinelu. Ak nie je splnená ani jedna z týchto podmienok, je to faul.

7.2. Ak farebná guľa nespí na mantineli, ale je vo vzdialenosti menšej ako jej priemer (podľa potreby určí rozhodca), smie hráč na túto guľu zahrať úder istoty iba 2-krát s využitím výhradne tohto mantinelu. Ak to hráč urobil, považuje sa táto guľa v treťom údere ako spiaca na mantineli a použijú sa požiadavky pre spiacu guľu podľa Všeobecných pravidiel. (Poznámka: ak sa hráč dopustí faulu pri údere bezprostredne pred alebo po zahraní takejto gule, potom je povinný dodržať pravidlo pre spiacu guľu, ak hrá na túto guľu. Tak isto, ak sa dopustí dvoch po sebe idúcich faulov, musí okamžite dodržať pravidlo pre spiacu guľu. Keď takýto hráč poruší pravidlo pre spiacu guľu, je to považované akoby sa dopustil tretieho náväzného faulu a je mu odrátaný jeden bod takisto aj po jednom bode za každý predošlý faul. Potom sa všetkých 15 gúľ postaví do trojuholníka a hráč, ktorý sa dopustil priestupku, vykoná otváracie rozrazenie ako na začiatku zápasu).
V zmysle tohto pravidla je takáto istota ”roll up”. Tento roll up bol zahraný ak:
1. sa biela guľa nedotkne žiadneho mantinelu,
2. sa farebná od mantinelu, pri ktorom ležala neodrazí viac, ako o priemer gule a nedotkne sa žiadneho iného mantinelu,
3. sa žiadna iná farebná nedotkne mantinelu, pri ktorom neležala tesne.
Roll up sa do trojfaulovému trestu ráta. Nie je to ale faul. Tri takéto údery na istotu znamenajú pre hráča odrátanie 15-tich bodov. Predpokladom je však to, že sa 3-krát za sebou zahrá týmto úderom na rovnakú guľu. Kombinácie roll up a faulov sa k trojfaulovému trestu rátajú a ak hráč zahrá tretí faul alebo roll up, odráta sa mu 15 bodov.

7.3. Keď sa umiestni 14.-ta guľa do jamky, zápas sa preruší, ostatných 14 gúľ sa rozostaví do trojuholníka, pričom miesto na zadnom bode ostane voľné. Hráč potom pokračuje tak, že sa snaží umiestniť 15. guľu do jamky (breakball) a pritom naraziť bielou do trojuholníka, čím sa naruší tak, že hráč môže pokračovať v hre. Nemusí však hrať na 15. guľu, môže si vybrať hociktorú inú.

7.4. Hráč môže z taktických dôvodov zahrať istotu. Úderom na istotu ukončí hráč svoj nábeh. Istotou umiestnené gule sa nerátajú a znova sa vrátia do hry na zadný bod.

7.5. Hráč nesmie žiadnu guľu chytať, alebo jej inak brániť (nesmie držať ruku ani v jamke). Ak to spraví, odráta sa mu 1 plus 15 bodov. Hráč, ktorý je potom na rade, môže:
· akceptovať polohu gúľ nachádzajúcich sa na stole a vylepšiť si pozíciu bielej v záhlaví, alebo
· dať znova rozostaviť gule a dať protihráčovi rozraziť trojuholník ako na začiatku zápasu.

7.6. Ak 15. guľa alebo biela bránia rozostaveniu trojuholníka spustenému priamo dole do pozície na rozostavovanie trojuholníka - viď príloha.

7.7. Ak má hráč vylepšenie pozície bielej v záhlaví a všetky farebné gule sa nachádzajú v záhlaví, položí sa na zadný bod tá guľa, ktorá bola najbližšie k hranici záhlavia. Ak ležia 2 farebné v rovnakej vzdialenosti od hranice záhlavia, môže si hráč vybrať, ktorú guľu chce na zadný bod.

8. Nesprávne umiestnené gule: Všetky nesprávne umiestnené gule do jamiek sa znova položia na stôl, čo nie je dôvodom k trestu.

9. Farebné gule vyskočené zo stola: Toto je faul. Každá zo stola vyskočená guľa sa znova položí do hry ihneď potom, ako sú ostatné v pokoji.

10. Biela spadne, alebo vyskočí zo stola: Hráč, ktorý je potom na rade si môže vylepšiť pozíciu bielej v záhlaví, pokiaľ využitie pravidiel 7.2., 7.5. a 12. nevedie k odlišným postupom.

11. Tresty za fauly: Za každý faul sa odráta 1 bod, okrem ťažších trestov za úmyselné fauly (bod 7.5.) a tri za sebou idúce fauly (bod 12.). Hráč, ktorý je potom na rade, musí akceptovať pozíciu bielej, okrem prípadu, keď spadla do jamky, alebo vyskočila zo stola, alebo bol vykonaný tretí faul za sebou.
Faulom umiestnené gule do jamiek sa nerátajú.


12. Trojfaulový trest: Ak sa hráč dopustí faulu, odráta sa mu 1 bod a zapíše sa mu faul do záznamu. Hráč na tomto faule ostáva až do jeho ďalšieho úderu, kedy faul môže odstrániť tak, že zahrá správny úder. Keď sa tak nestane, stráca druhý bod a zapíše sa mu druhý faul s označením „po dvoch fauloch“. Ak hráč urobí aj tretí faul za sebou, odpočíta sa mu 15 bodov. Dopustenie sa tretieho faulu automaticky ruší predchádzajúce záznamy o fauloch. Gule sa znova rozostavujú a previnilý hráč musí rozrážať ako na začiatku zápasu.
Troch po sebe idúcich faulov sa musí hráč dopustiť v naväzujúcich striedaniach úderov, nie iba v náväzných nábehoch. Napr. keď hráč končí nábeh 6 s faulom, postaví sa ku stolu v nábehu 7 a fauluje (je „po dvoch fauloch“) a potom začne nábeh 8 správne umiestnenou guľou do jamky, po ktorej zahrá faul, nedopustil sa trojfaulového trestu, aj keď vznikli fauly v 3 nadväzujúcich nábehoch. Ako náhle umiestnil guľu pri zahájení nábehu č. 8, vyčistil dva fauly. Bude však samozrejme „po faule“, keď bude hrať prvý úder v nábehu 9.

13. Bodovanie: Odpočítavanie bodov môže mať za následok záporný stav (je teda možné, aby hra skončila aj 125 : -2). Ak hráč spraví faul, odráta sa mu 1 bod z bodov, ktoré mal pred úderom. Faulom umiestnené gule sa vracajú do hry a nebodujú sa.
 
© RENÉ BELKO 2008 aktualizované 20.11.2015